อีเมอร์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม - เทคนิคการควบคุม